ได้เวลาเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Application ‘DO 7 HD’
HOW TO PLAY
วิธีการเล่น
DO 7 POINT
การนับคะแนน
สำหรับคะแนน Do7Point ที่คุณได้รับตั้งแต่
1 มิถุนายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 จะสามารถใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2558
คะแนน Check-in
99
คะแนน
เมื่อ Check-in รายการ
ถูกต้องในครั้งแรก
99
คะแนน
เมื่อ Check-in รายการ
ถูกต้องในครั้งที่สอง
9
คะแนน
เมื่อ Check-in รายการ
ถูกต้องในครั้งที่สาม
คะแนนตอบคำถามแต่ละรายการ
หลังจาก Check-in รายการแล้ว มีโอกาสตอบคำถามร่วมสนุกกับรายการนั้นๆ เพื่อสะสมคะแนน
(มีคำถามเฉพาะบางรายการ) รับ 10 คะแนน เมื่อตอบคำถามถูกต้อง
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด
Application “DO 7 HD” Download ได้แล้วตั้งแต่วันนี้!!
เพียงคุณมี Application ‘DO 7 HD’
MENU

Ch7 Live
Reward
Do7HD
Activity
Setting
REWARD
ของรางวัล
ประกาศผู้โชคดีได้ไป Meet & Greet ที่เกาหลี กับ DO7HD
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จะได้รับสิทธิ์แลกของรางวัล คือ ตั๋วเครื่องบิน + ทัวร์ไปเกาหลี (พร้อมผู้ติดตามรางวัลละ 1 ที่นั่ง / รวม 2 ที่นั่ง) กับดารา 7 สี (บูม-ปิยพันธ์ ขำกฤษ และโบว์-เมลดา สุศรี)
เมื่อยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวกับทางทีมงานแล้ว คะแนนของท่านจะถูกหักเหลือ 0 Point เพื่อนำไปแลกของรางวัลตั๋วเครื่องบิน + พร้อมทัวร์ไปเกาหลี
โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จะต้องยืนยันสิทธิ์และส่งเอกสารกลับทางอีเมล ภายในวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น.
หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์กลับมาในวันและเวลาดังกล่าว ทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่มีคะแนนอยู่ในลำดับถัดไป
หมายเหตุ
1. ผู้ร่วมสนุก (1 ท่าน) มีสิทธิ์แลกรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือนเท่านั้น
2. คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และบริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
8. หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากระบบเน็ตเวิร์กของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น คำถามของเกมส่งถึงช้า ไม่ได้รับคำถาม ไม่ได้รับคำเฉลย หรือไม่ว่าจากกรณีใดๆ คะแนนที่ผู้ร่วมสนุกได้รับ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด